top of page

Pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai

2018 m. birželio mėnesį, LR Aplinkos ministerijos užsakymų pradėti ruošti pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai.

Lietuvos urbanistinė politika (LUP) – šalies tvaraus vystymosi urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose vertybes nusakantis dokumentas. Ja siekiama sukurti pagrindą ir prielaidą tarpinstituciniam, tarpsektoriniam skirtingų administracinių lygių bendradarbiavimui, siekiant tvaraus urbanizuotų teritorijų vystymosi.

Formuluojama urbanistinė politika skatina tvarios urbanizacijos principus, įskaitant tinkamą gyvenimo kokybę esamiems ir ateities gyventojams, ekonomikos augimui, aplinkos apsaugai. Šie principai kuria prielaidas subalansuotai, kompaktiškai vystomai urbanizuotų teritorijų sistemai, ryšių tarp skirtingų teritorijų stiprinimui, vietos identiteto ir kultūros puoselėjimui, teisių į kokybišką gyvenamąją aplinką užtikrinimui kiekvienam gyventojui.

Urbanistinė politika parengta atsižvelgiant į tokius tarptautinius susitarimus kaip ES šalių narių ministrų, atsakingų už urbanistinį vystymą ir teritorinę sanglaudą, 2007 m. priimtą Leipcigo chartiją, 2016 m. Amsterdamo paktu patvirtintą ES miestų darbotvarkęTarptautinį urbanistinio ir teritorijų planavimo vadovą(2015), JT Generalinės asamblėjos patvirtintas Darnaus vystymosiNaująją miestų darbotvarkes, ypatingą dėmesį skiriant 11-tam tikslui „Darnūs miestai ir bendruomenės“, bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą 2016–2020 m. bei išanalizavus Lietuvos urbanistinio forumo 2007–2015 rezoliucijas2009 metais parengtą Lietuvos urbanistinės politikos krypčių projektąLietuvos miestų chartijos metmenis (2017) ir 2018 m. spalio mėn. paskelbtą Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos specialiąją ataskaitą dėl vidutinės pasaulinės temperatūros kilimo 1,5 °C lyginant su ikipramoniniu laikotarpiu.

LUP.png

Pavadinimas - Pasiūlymai dėl Lietuvos urbanistinio vystymo politikos

Tipas - Analizė ir pasiūlymai Lietuvos urbanistinei politikai

Vieta - Vilnius, Lietuva

Data - 2018 07 - 12

Komanda - Živile Šimkutė, Augustas Makrickas

Užsakovas: LR Aplinkos ministerija

Pristatymas XII Lietuvos urbanistinio forumo metu

bottom of page