Keturios tarpdisciplininės komandos vedamos architektų kviečiamos pradėti architektūrinę diskusiją apie augustinų vienuolyno komplekso teritorijos vieningą įveiklinimą ir Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato netradicinį pritaikymą, bendrystės ir socialinių inovacijų centro veikloms.

Kūrybinių dirbtuvių metu keturios komandos kurs koncepcinius sprendimus pastato pritaikymui bendruomeninėms reikmėms pagal tris skirtingas pastato vystymo kryptis ir viena komanda kurs koncepciją augustinų komplekso vystymo galimybėms.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai bus atrinkti atviro kvietimo būdu, todėl kviečiame visus susidomėjusius burtis į komandas ir teikti paraiškas.

Dirbtuvės vyks liepos-rugpjūčio mėnesį. Bus organizuojami trys pusdienio trukmės susitikimai, kurių metu dirbtuvių organizatoriai supažindins su pastatu ir užduotimi, bus organizuojamos diskusijos ir konsultacijos su ekspertais bei pastato ir teritorijos naudotojų atstovais.

Projektą vykdo:

BISIC.png

Partneriai:

AVI.png
MASH logo.png

Projektą finansuoja:

KT.png
Augustinų vienuolyno komplekso ir Ramintojos bažnyčios pastato vieta

Apie Ramintojos bažnyčią

 

Vilniaus centre Savičiaus gatvėje stovinti, kultūros paveldo paminklo statusą turinti Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia – vienintelė Vilniuje vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia, turinti tik vieną bokštą – labai retas reiškinys velyvajam barokui. Išgyvenusi įvairių religinių konfesijų pasikeitimus, istorines negandas 1962 m. bažnyčia paverčiama 3-jų aukštų “Glavkoopchoztorg” maisto sandėliu, kuriame įrengtos dvi gelžbetoninės perdangos, krovininis liftas bei kitos pagalbinės patalpos. Nepriklausomybės periodu ėjęs per įvairių institucijų rankas ir daugiau nei 20 metų buvęs uždarytas bažnyčios pastatas 2017 m. buvo perduotas Vidaus reikalų ministerijai (toliau VRM). Bažnyčios erdvė po perdavimo atvėrė duris ir šiuo metu yra ruošiama koncepcija, siekiant įveiklinti kaip bendrystės ir socialinių inovacijų centrą (angl. hub) apimantį Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią bei galintį įtakoti buvusio augustinų vienuolyno komplekso pastatų ateities vystymo koncepciją. Likusiuose komplekso pastatuose šiuo metu veikia Europos humanitarinis universitetas (EHU) kita dalis pastatų yra apleisti arba priklauso privatiems savininkams.

Per laikotarpį nuo 2017 m. bažnyčios pastate vyksta ne tik kultūriniai, meniniai, socialiniai renginiai. VRM  su didele Ramintojos bažnyčios tikinčiųjų bendruomenės savanorių, organizacijos "Heritas" ir profesionalų pagalba buvo atliekami pastato avarinės būklės šalinimo darbai.  Florencijos universiteto mokslininkai bendradarbiaudami su VGTU  2019 atlikto bažnyčios pastato vidaus ir išorės skenavimą ir  architektūrinę analizę.

Nors pastate vykdomos įvairios veiklos yra sėkmingos, prie pastato tvarkymo prisideda bendruomenė, bendra statinio būklė yra labai prasta. Pastatas yra nepatogus, šaltas, drėgnas, nepritaikytas žmonėms su negalia, dėl to dalis tikinčiųjų fiziškai negali patekti į koplyčios erdvę. 

Siekiant pastatą prikelti naujam gyvenimui organizuojamos architektūrinės kūrybinės dirbtuvės, kuriose kviečiamos dalyvauti tarpdisciplininės komandos, kurios kurs skirtingas pastato pritaikymo koncepcijas tiek bažnyčios pastatui, tiek augustinų kompleksui. Dirbtuvių metu numatomas analizuoti objektas yra sudėtingas dėl daugelio svarbių dedamųjų: paveldosauginių reikalavimų, architektūrinių, urbanistinių, esamos situacijos ir skirtingų interesų. Bažnyčios pastato pritaikymo bendruomenių reikmėms klausimas yra labai jautrus, nes nauja objekto perspektyva laužomi architektūriniai barjerai, kviečiantys labai kūrybiškai pažiūrėti į tarybiniais laikais brutaliai suniokoto sakralinio objekto galimą transformaciją.

Dirbtuvių metu komandos bus kviečiamos spręsti ir galvoti ne tik apie fizinius statinio pritaikymo iššūkius bet ir konceptualiai permąstyti pačios augustinų bažnyčios reikšmę kaip tokios, kuri neapsiriboja vien istorine paradigma, bet turi savo metafiziką, tęstinumą į šį laikmetį ir į ateitį (augustiniška laiko samprata, mariologija ir t.t.). Komandos kviečiamos ieškoti būdų, ne kaip nesakralinei erdvei grąžinti jos sakralumą ar perdaryti ją į daugiafunkcinę, bet kaip a priori sakralią erdvę perdaryti taip, kad ji jos nestokotų visose kertelėse, t. y. išlaikytų prideramą sakralinį vientisumą.

Dirbtuvių temos 3+1

Pastato pritaikymo bendruomenės funkcijoms kryptys

  1. Esamos pastato struktūros pritaikymas naujai funkcijai.

  2. Rekonstrukcija atkuriant autentiškus tūrius, nuosaikiai transformuojant erdves ir kuriant naujas erdves.

  3. Rekonstrukcija drąsiai transformuojant statinio erdves.

Augustinų komplekso vystymas

 

Augustinų komplekso pritaikymo socialinių inovacijų klasterinėms veikloms koncepcijos vystymas

Ramintojos bažnyčios pastato interjeras

Dalyvių atrankos kriterijai

Komandą, kuri kurs Ramintojos bažnyčios pastato architektūrinę koncepcija turėtų sudaryti ne daugiau keturi nariai iš kurių bent du architektai, iš kurių bent vienas architektas turintis patirties su kultūros paveldo objektų rekonstrukcijomis.

Komandą, kuri siūlys urbanistines inovacijų klasterio kūrimosi Augustijonų komplekse gaires ir galimą procesą turėtų sudaryti ne mažiau trys nariai iš kurių bent du architektai/urbanistai turintys patirties dirbant su urbanistiniais projektais, bent vienas architektas/urbanistas turintis patirties dirbant su projektais kultūros paveldo teritorijose.

Honorarai komandoms

Kiekvienai atrinktai komandai bus mokamas 2 000 Eurų honoraras (įskaitant visus mokesčius).

Atrankai pateikiama informacija (laisva forma)

  1. Komandos pristatymas ir motyvacija (tekstas iki 350 žodžių). 

  2. Komandos narių sąrašas, kvalifikacija ir kontaktai.

  3. Komandos narių CV.

  4. Architektams/urbanistams: 2 lapų portfolio.

Komandų prašome pateikti laisvos formos, iki 350 žodžių motyvaciją dalyvauti dirbtuvėse (1), komandos narių sąrašą (2) ir  CV,  kuriose atsispindėtų komandos narių išsilavinimas, profesinė atestacija (jei tokia turi) ir veikla (3). Architektų/urbanistų prašoma pateikti supaprastintą, dviejų A4 lapų portfolio (4), kuriuose pateikiama specialistų patirtis (ne mažiau 4 ir ne daugiau 6 projektai) pateikiant projekto pavadinimą, stadiją (konkursinis darbas/koncepcija/projektiniai pasiūlymai, techninis projektas ir pan.), data, indėlis į projektą, ar objektas kultūros paveldo vertybė bei viena projekto vizualiacija / brėžinys / koliažas.

Rekomenduojama formuoti tarpdisciplinines komandas, kurias sudarytų architektai, interjero dizaineriai, menotyrininkai, restauratoriai, istorikai, sociologai, teologai ir pan. 

Atrankos terminas

Paraiškas siųsti iki 2020 birželio 29 d. 23:59 elektroniniu paštu: info@mashstudio.eu

Temoje nurodyti: Ramintojos dirbtuvės

Dirbtuvių dalyvių atranką vykdys dirbtuvių organizatoriai su ekspertų grupe. Apie rezultatus komandos bus informuotos 2020 birželio 30 d. 

Preliminarus dirbtuvių planas

Birželio 22-29 d. Kvietimas teikti paraiškas

Birželio 30 d. Atrinktų komandų informavimas

Liepos 3 d. Įžanginis susitikimas: užduoties pristatymas, ekskursija, diskusija su ekspertais

Liepos 17 d. Koncepcijų pristatymas, diskusija su ekspertais

Liepos 31 d.: Dirbtuvių rezultatų pristatymas

Rugpjūčio 19 d.: Viešas rezultatų pristatymas

Ekspertų komanda

Sigita Bugenienė - Urbanistė ir paveldo ekspertė

Marija Nemunienė - Architektė, paveldosaugos ekspertė

Vytautas Biekša - Architektas

Laura Kairienė - Architektė

Ervinas Koršunovas - Filosofas - teologas

Simonas Žičkus, Mantas Remeika, Gediminas Aliukonis  - UAB Ignitis atsinaujinančios energetikos panaudojimo ekspertai

Kontaktai


Dirbtuvių koordinatorė Živilė Šimkutė: info@mashstudio.eu (+370 678 13132)

VŠĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė: lina.blazyte@vrm.lt (+370 618 45022)

Dirbtuvių koncepcijos aptarimas su bendruomene

Birželio 18 d. vyko dirbtuvių koncepcijos aptarimas su bendruomenėmis. Renginio įrašą rasite VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro Facebook paskyroje

MASH Studio - Urbanistika | Architektūra | Strateginis planavimas | Galimybių studijos | Konkursai | Lietuva